Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνία για επιστημονικές πληροφορίες, ασφάλεια και ποιότητα σχετικά με το Compeed στην Ελλάδα.
Για να αναφέρετε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, παράπονα ποιότητας, καθώς και για ερωτήσεις σχετικά με επιστημονικές πληροφορίες (πληροφορίες προϊόντος) μπορείτε να καλέσετε: (+30) 210 8009111 (24ωρη γραμμή) ή να αποστείλετε ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση: pvvnx@vianex.gr.

Δήλωση απορρήτου για επικοινωνία που σχετίζεται με επιστημονικές πληροφορίες, ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια , παράπονα ή ερωτήσεις για τα προϊόντα στην Ελλάδα.
Ο σκοπός αυτού του καναλιού επικοινωνίας είναι να σας παρέχει στοιχεία επικοινωνίας για απευθείας επικοινωνία σχετικά με επιστημονικές πληροφορίες, ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια (ανεπιθύμητες ενέργειες), παράπονα και ερωτήσεις για τα προϊόντα.
Για τους σκοπούς αυτούς, ίσως χρειαστεί να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα σας και πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Χρησιμοποιώντας την παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνείτε απευθείας με την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., η οποία είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος / διανομέας στην Ελλάδα, υπεύθυνος για την υλικοεπαγρύπνηση και τις επιστημονικές πληροφορίες και ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε.
  • Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να παρέχετε χρησιμοποιώντας την παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική απορρήτου της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. (https://www.vianex.gr/confidentiality). Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, διατηρείτε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, και εναντίωσης όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ).
  • Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε είναι υπεύθυνη μόνο για προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου και όχι για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήσης αυτού του ιστότοπου (π.χ. προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από cookies).
  • Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τη ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υλικοεπαγρύπνησης.
  • Όταν παρέχετε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (π.χ. δεδομένα για την υγεία σας) για υλικοεπαγρύπνηση ή/και ιατρικές πληροφορίες, η νομική βάση για επεξεργασία είναι: 1) σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 (θ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία ή η διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή 2) σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 (α) του ΓΚΠΔ, η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς (δεν αποτελεί προϋπόθεση η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για την επεξεργασία).
  • Όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα, που δεν περιλαμβάνονται σε ειδικές κατηγορίες ως άνω, σχετικά με παράπονα προϊόντων ή άλλα ερωτήματα, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι: 1) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (γ) του ΓΚΠΔ, ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις μας ή 2) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του ΓΚΠΔ, ότι συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό.
  • Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας μπορεί να είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ή άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, άλλες οντότητες Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ)/κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συνεργάτες που χρησιμοποιούνται από τον ΚΑΚ/κατασκευαστή ιατροτεχνολογικού προϊόντος για την επεξεργασία δεδομένων ή άλλες οντότητες που υπόκεινται σε σχετικές υποχρεώσεις υλικοεπαγρύπνησης είτε απευθείας είτε μέσω του ΚΑΚ/κατασκευαστή ιατροτεχνολογικού προϊόντος ο οποίος ενεργεί ως ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας και υπεύθυνος για την αναφορά σε ευρωπαϊκές ρυθμιστικές / δημόσιες αρχές.
  • Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. δεν προτίθεται να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εκτός του ΕΟΧ [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου]. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ. Σε αυτήν την περίπτωση, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή οι εκτελούντες την επεξεργασία θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και θα παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.
  • Η περίοδος διατήρησης δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα με τη φύση των δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.
  • Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων ή περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο που είναι διαθέσιμος εδώ: https://www.vianex.gr/confidentiality